Find information:

 

Director:

Zhao Chen 

Secretary of the Committee of CPC、Vice Director

Cao Yunfu

Vice DirectorVice Secretary of the Committee of CPC:

Xiao Zuomin 

Secretary of the Committee for Discipline Inspection:

Shi Bing

Vice Director: Zhong Hua
Vice Director of Academic: Ying Mingsheng

Special assistant:

Xie Jinghong  Li Caili 

Deputy Chief Engineer:

Wang Qing  Hu Xiaohui  Tian Feng  

 

Zhang Zhenfeng    Wu Yanjun