Managing Team :
Find information:

Director:

LI Mingshu

Secretary of the Party committee:

LI Yucheng

Deputy Directors:

LI Yucheng  ZHAO Chen  CAO Yunfu  XU Fanjiang

Chief Engineer:

ZHAO Chen

Assistant Directors:

ZHANG Jian  ZHANG Xiaogang
Deputy Chief Engineers:

FENG Dengguo  WANG Qing  HU Xiaohui