Managing Team :
Find information:

Director:

Zhao Chen

Secretary of the Committee of CPC、Vice Director

Cao Yunfu

Vice DirectorVice Secretary of the Committee of CPC

Xiao Zuomin

Secretary of the Committee for Discipline Inspection

SHI Bing

Vice Director:

Zhong Hua
Deputy Director of Academic: Ying Mingsheng
Special Assitant: Xie Jinghong    Li Caili
Deputy Chief Engineers:

WANG Qing  HU Xiaohui    Tian Feng  

Zhang Zhenfeng   Wu Yanjun